Arbetsmiljö

Företag, organisationer och projekt möter ständigt ökade arbetsmiljökrav. Detta ställer tydligare krav på kompetens och erfarenhet inom arbetsmiljöområdet för att säkerställa att verksamheten och projekten efterlever lagkrav, kundkrav och når verksamhetens mål. Projektstaben har flera tjänster inom arbetsmiljöområdet som möjliggör för er att få det stöd och kompetens ni behöver.

Ledning och samordning av arbetsmiljöarbetet

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete utgör en viktig del i arbetet med att minimera risker för ohälsa och olycksfall för verksamheter och projekt. 

  • Leda det samlade arbetsmiljöarbetet i bygg-och anläggningsprojekt
  • Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P / BAS-U)
  • Expertstöd 
  • Säkerställa lagefterlevnad

Stöd och utveckling av arbetsmijöarbetet

Projektstaben kan hjälpa er verksamhet att utveckla ert arbetsmiljöarbete genom att implementera, utveckla ert systematiska arbetsmiljöarbete och ledningssystem. Vi har gedigen erfarenhet av att leda projekt och införa och utveckla ledningssystem. Exempel på vad vi kan genomföra inom arbetsmiljöarbetet

  • Införa och utveckla arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001
  • Årlig genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Stöd och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Riskbedömning
  • Revisioner (interna / externa)