Ledning och kravställning av byggmiljö

Stora komplexa projekt behöver ledning av det samlade miljöarbetet. Projektstaben stödjer projektledningen i stora komplexa projekt, som stadsutvecklings- eller infrastrukturprojekt, i form av ledning och styrning av det strategiska och det operativa miljöarbetet.

Miljöstyrning handlar om att minimera projektens miljöpåverkan genom att redan i starten medverka med miljökrav vid upphandlingar, granska och följa upp projekteringshandlingar, ta fram policys, planer och riktlinjer samt kontrollera lagefterlevnad, föra dialog med länsstyrelsen, hantera tillstånd för vattenverksamhet, ta fram miljöutredningar, arbeta med prövning av miljöfarlig verksamhet och hantera mark och miljödomstolens domar.

Ett infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt innehåller mängder med komplicerade miljökomponenter som måste hanteras på bästa sätt utifrån projektets ambitioner och mål och under byggtiden ska miljöaspekter som buller, masshantering, kemikaliehantering, energieffektivisering, grundvattenfrågor och förorenad mark mm. hanteras.

Vi kan leda ert projekt med inriktningen att minimera miljöpåverkan från start till slut.