Projektriskhantering

Effektiv riskhantering är en av de allra viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt projektgenomförande. Om riskhantering utförs på rätt sätt omhändertas både hot och möjligheter, vilket ökar förutsättningarna att nå projektets mål.

Riskhantering inom projekt brukar vanligtvis delas upp i två parallella spår: kvalitativt och kvantitativt riskanalysarbete. Det kvalitativa riskanalysarbetet utgör oftast grunden för det löpande systematiska riskhanteringsarbetet och syftar enkelt uttryckt till att identifiera, rangordna och åtgärda de risker som finns inom projektet. Den andra halvan av riskhanteringsprocessen syftar till att kvanitifiera och åskådliggöra riskjusterade prognoser av tidplan eller budget. Med hjälp en statistiskt säkerställd modell kan kvanitativa riskanalyser utföras, ur vilka det går att utläsa projektets sannolikhet att klara sin tidplan och/eller budget samt även se vilka faktorer som är de största hoten mot detta.

Många av våra kunder anlitar oss som risksamordnare i projekt med ansvar för att leda och utveckla riskhanteringsprocessen. Vi är duktiga på att facilitera och genomföra riskworkshopar som utgör en viktig del i det löpande riskhanteringsarbetet. Vår målsättning är skapa så bra förutsättningar för projektet som möjligt att systematiskt kunna hantera alla de hot och möjligheter som kan påverka projektmålen. Vi medverkar även till att projektets leverantörer bedriver riskhantering enligt beställarens krav.