Projektriskhantering

Effektiv riskhantering är en av de allra viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt projektgenomförande. Om riskhantering utförs på rätt sätt omhändertas både hot och möjligheter, vilket ökar förutsättningarna att nå projektets mål.

Projektstabens konsulter har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom projektriskhantering. Vi kan stötta i såväl det kvalitativa som det kvantitativa riskanalysarbetet. Det kvalitativa riskanalysarbetet innefattar att skapa en systematik och att identifiera, rangordna och åtgärda de risker som finns inom projektet. Kvantitativt analysarbete innebär att kvantifiera och åskådliggöra riskjusterade prognoser av tidplan eller budget.

Risksamordnare

Projektstabens målsättning är att skapa goda förutsättningar för att systematiskt identifiera och hantera de hot och möjligheter som kan påverka projektmålen. Projektstaben erbjuder flera tjänster som möjliggör för er att få det stöd och den kompetens ni behöver:

  • Leda och utveckla projektets riskhanteringsprocess
  • Facilitera och genomföra riskworkshops
  • Säkerställa att projektets leverantörer bedriver riskhantering enligt beställarens krav