Riskhantering i den fysiska planeringen

I samband med fysisk planering intill riskkällor såsom exempelvis transportleder för farligt gods och industrier som hanterar farliga kemikalier behövs kvalificerad riskhantering för att säkerställa acceptabla risknivåer för tredje man. Med hänsyn till den förtätning som sker på utbredd front krävs särskilt hänsynstagande till samhällsrisk i ett led att möjliggöra hållbara och levande stadsdelar med bibehållen säkerhetsnivå.

Vi utför kvalitativa bedömningar, grovanalyser och detaljerade analyser med beräkningar av individ- och samhällsrisk. Med riskanalys som ett verktyg för beslutsfattande tar vi fram optimerade säkerhetskoncept utifrån beställarens önskemål och lagens krav. Vi eftersträvar att identifiera flexibla och kostnadseffektiva säkerhetskoncept som minimerar inverkan på gestaltning och arkitektur utan att tumma på säkerhetsnivån.

Vi samordnar och leder projektets riskhanteringsarbetet och fungerar som beställarens ombud i alla frågor som rör riskhanteringen, i projektets alla faser. Vi involverar och samordnar riskfrågorna med intressenter och beslutande myndigheter såsom t.ex. länsstyrelsen.