Säkerhetsskydd

Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med verksamhetens arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Säkerhetsskydd och beredskap är dessvärre ett område vars behov inte alltid identifieras eller prioriteras. För att säkerställa att verksamheten efterlever säkerhetsskyddsområdets lagar och krav är det en del viktiga parametrar som behöver genomföras och identifieras. Detta har Projektstabens konsulter gedigen erfarenhet och spetskompetens inom. Projektstaben har hjälpt verksamheter med allt ifrån säkerhetsanalys, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, säkerhetsskyddsavtal (SUA) och säkerhetsskyddsklassificering.

Beredskap

Hur reagerar du som chef när en kris uppstår? En kris kommer ofta oförutsedd. Ett företag som hamnar i en krissituation bör i tidigt skede skapa en lägesbild för att få kontroll och minimera påverkan på företaget. När en kris har uppstått är det viktigt att företaget löpande informerar och kommunicerar internt, riklig information skapar förutsättningar för en god krishantering.

Att kunna hantera en kris på ett tryggt sätt kräver övning och utbildning. Med gedigen erfarenhet och kunskap inom krishantering kan Projektstabens konsulter stötta dig som chef, och hjälpa er som företag att bli bättre på att hantera kriser.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Initialt bedöma om ni berörs av säkerhetsskyddslagen
  • Översyn av ert befintliga säkerhetsskydd
  • Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
  • Genomföra säkerhetsskyddsanalyser och/eller stödja er i ert interna arbete
  • Råd och stöd vid implementation av säkerhetsskyddsåtgärder
  • Erbjuda våra tjänster inom olika konsultroller
  • Övning och utbildning
  • Risk-och sårbarhetsanalyser
  • Kontinuitetsplanering
  • Krisorganisation