Projektstabens Arbetsmiljöpolicy

Projektstaben ska verka för goda arbetsmiljöer där medarbetarna är delaktiga och känner trygghet, arbetsglädje och öppenhet. Projektstabens medarbetare ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska inriktas på hälsobefrämjande och förebyggande insatser som leder till god hälsa och förhindrar utveckling av ohälsa.

Projektstaben ska systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och sätter därför upp lämpliga arbetsmiljömål baserat på analyser av vår verksamhet. Målen ska inriktas på det förbättringar som ger största mervärden för våra medarbetare och för företagen.

Projektstaben analyserar sin verksamhets alla delar så att hälso-och arbetsmiljörisker upptäcksi ett tidigt skede och applicerarlämpliga åtgärder i samverkan medvåra medarbetare. Projektstaben har implementerat verktyg och arbetssätt för att uppnå detta. Vid behov av rehabilitering ska detta kännetecknas av tidiga insatser och aktiv samverkan mellan närmaste chef och medarbetare. Projektstabens arbetsmiljöarbete lyder under svensk arbetsmiljölag och de kompletterande krav som ställs av våra kunder.